Andreas Föhr

Rechtsanwalt

2211

Franken, Grillo, Steinweg

Martinsplatz 2a
53113 Bonn
Deutschland

0049 / 228 / 96 999-0
fgs@martinsplatz.de

fields of law:

Recht der neuen MedienStrafrechtTelekommunikationsrechtFamilienrechtVerkehrsrechtNachbarrechtHaftungsrecht

professional advocacies:

StrafrechtVerkehrsrecht